AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l´informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d'un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil QMTEQ ENGINYERIA. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol•licitat.

L´usuari garanteix l´autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.QMTEQ.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a QMTEQ ENGINYERIA, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a QMTEQ ENGINYERIA, o a tercers.

QMTEQ ENGINYERIA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ús incorrecte, inapropiat o il•lícit de la informació apareguda en les pàgines de internet de QMTEQ ENGINYERIA.

Amb els límits establerts a la llei, QMTEQ ENGINYERIA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´Internet. Els continguts e informació de les pàgines de internet de QMTEQ ENGINYERIA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines de internet de QMTEQ ENGINYERIA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de QMTEQ ENGINYERIA o els seus llicenciats. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de QMTEQ ENGINYERIA.

Així mateix, per accedir als serveis que QMTEQ ENGINYERIA ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d'allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de QMTEQ ENGINYERIA, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´informem de la possibilitat d´exercir els drets d´accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a Carrer del Mar, 37, 08380 de Malgrat de Mar (Barcelona) o be, enviar un correu electrònic a info@qmteq.com.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que QMTEQ ENGINYERIA pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a QMTEQ ENGINYERIA, a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@qmteq.com, manifestant la seva voluntat.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els continguts proporcionats per QMTEQ ENGINYERIA estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial i són titularitat exclusiva de QMTEQ ENGINYERIA o de les persones físiques o jurídiques que s´informi mitjançant l´adquisició d´un producte o servei. QMTEQ ENGINYERIA no confereix a l'adquirent cap dret d´alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el QMTEQ ENGINYERIA tots aquests drets. La cessió d´aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel•lectual s´estén, a més a més del contingut inclòs a QMTEQ ENGINYERIA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

QMTEQ ENGINYERIA ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s´han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, QMTEQ ENGINYERIA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència , no s´ha de confiar en ella como si ho fos. QMTEQ ENGINYERIA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

QMTEQ ENGINYERIA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat d´avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l´usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas QMTEQ ENGINYERIA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l'ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta o dels seus virus informàtics, d'errades operatives o d'interrupcions en el serveis o transmissió o d'errades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

QMTEQ ENGINYERIA no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d´un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l´usuari. QMTEQ ENGINYERIA no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'utilitzar o d'utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de QMTEQ ENGINYERIA com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té la opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, QMTEQ ENGINYERIA no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL•LECTUAL

Aquesta web és propietat de QMTEQ ENGINYERIA Els drets de Propietat Intel•lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de QMTEQ ENGINYERIA, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que s'especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per QMTEQ ENGINYERIA, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d'aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de QMTEQ ENGINYERIA l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de QMTEQ ENGINYERIA.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.